Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

(จัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๓ (ภาคกลางตอนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

About กศศ