Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๒)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๒)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๒)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ

ในการสอน นักเรียนจะได้รับแนวทางและวิธีการในการเขียนบทร้อยกรองในการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์อย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมกับ สถาบันสุนทรภู่ ซึ่งมี ดร.นันทา ทองทวีวัฒนะ กรรมการสถาบันสุนทรภู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสถาบันสุนทรภู่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ

ในครั้งนี้ด้วย

 

   

About กศศ