Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ อสม. ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว โดย 2 วัน มีผู้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการรวม 261  ตัว

   

 

 

    

 

 

 

About สำนักปลัด อบจ.