โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. : นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายก้องโชค วงษ์สวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก              อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 

About กศศ