Home / ภาพกิจกรรม / โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ที่เป็นตัวแทนเข้าสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ต่อไป

About กศศ