Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการ ร่วมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าพื้นเมืองจากชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

About สำนักปลัด อบจ.