ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล

  • งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
  • งานการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • งานพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  • งานระบบการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น M&E Unit ระดับจังหวัด
  • งานศึกษา วิจัย วิเคราะห์ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • งานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามงาน/โครงการ
  • งานวิเคราะห์และประมวลการติิดตามและประเมินผลแผน/โครงการ
  • งานจัดทำเอกสาร รวบรวม สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตามแผนงาน/โครงการ
  • งานจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล
  • งานตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้สื่อผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550