ฝ่ายงบประมาณ

– งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
– งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม
– งานวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำงบประมาณ
– งานประสานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
– งานเกี่ยวกับการจัดสรรและการของบประมาณจากส่วนกลาง
– งานการหารือและการขอคำวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน
– งานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
– งานติดตามการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
– งานจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
– ติดต่อประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และทุกหน่วยงานเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง