Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง / ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองลำผา หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ – บ้านหนองทะเล หมูที่ 5 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองลำผา หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ – บ้านหนองทะเล หมูที่ 5 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00695320190801085354

About adminpao plan