ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 

แบบประเมิน LPA ปี 2562

ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่ 3  ด้านที่ 4 ด้านที่ 5   แก้ไขปรับปรุง

 

แบบประเมิน LPA ปี 2563

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5

 

About สำนักปลัด อบจ.