Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา)

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีท่านโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

 

 

About กศศ