Home / ภาพกิจกรรม / ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัด

ปราจีนบุรีที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนาทักษะด้านอาชีพเป็นแรงงานฝีมือ

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

 

About กศศ