จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ เมื่อสัมผัสแล้วควรล้างมือ

About สำนักปลัด อบจ.