หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด โทรศัพท์มือถือ
1 นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 081-8203207
2 นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 087-6862567
3 นางสุกัญญา ซื่อตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 081-2921172
4 นางศิริณภา ธัญญวนิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักปลัดฯ 062-5926889
5 นายสุรสิทธ์ ศรีชื่น เลขานุการ อบจ. สำนักงานเลขาฯ 084-1635739
6 นายสมควร พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ฯ 089-7977110
7 นางสายใจ ศิริอารุณปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง 081-3772550
8 นายอนิรุทธิ์ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่าง 089-7116956
9 นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม กองการศึกษาฯ 089-7993431
10 นางชัชนิตย์ ดีวิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุฯ 098-5677536
11 นางประอรดิษฐ์ กิตติวิทิตคุณ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ 081-6967754
12 นายสมฤกษ์ กิมฮั่นเจริญ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบฯ 090-9803703
13 นางชาลีรัตน์ พูลจวง หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ 081-3458136
14 นางดุษฎี ไชยพินิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ 084-7522910
15 นางสาวธนัชพร ปรีชาเชาว์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ 093-5758003
16 นางสาววรัชยา ทองมา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานเลขาฯ 089-7771405
17 นางณัฐสุชาภรณ์ งามแสง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ฯ 085-4365716
18 นางจิตติ ซื่อตรง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์ฯ 087-0407520
19 นางสุพิชาญาดา บุญเกิด รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ฯ 081-9455698
20 นางนงนุช คงคา หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง กองคลัง 081-8628378
21 นางจงรักษ์ พันธุ์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง 086-1497217
22 นางบัญญัติ พรมมา หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 081-2951323
23 นายชัชวาล พลายนันท์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง 081-8623853
24 นางดวงใจ อารีรอบ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง 089-7744628
25 นายสมัย พิมุ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง กองช่าง 084-3625416
26 นางดวงสมร พัฒนศร รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ 081-6340533
27 นางชัชนิตย์ ดีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุทรัพย์สิน กองพัสดุฯ 098-5677536
28 นายอนุกูล ภูเขียว หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 081-9406429
29 นางสาวสาวิภา เต็มประสงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 086-1454854