ประกาศ
Home / กศศ

กศศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ครูผู้สนับสนุนการสอน และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทาง Thinking School  ณ โรงแรมเคนทารี กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงความของการพัฒนาการจัดการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพทักษะกระบวนการคิดของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

Read More »

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “แหลมฉบังเกมส์” โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ  

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (จัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๓ (ภาคกลางตอนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี่ ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม โดยมีนางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนายการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่เป็นตัวแทนเข้าสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ต่อไป

Read More »

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดระยอง โดยมี นางพนิดา จันทวงศ์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  

Read More »

โครงการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระเบียบต่างๆ โดยมีนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๔)

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม      สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๔) ณ วัดแสงสว่าง ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี การอบรมครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีพระครูโสภณ เวฬุพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการดังกล่าว

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓)

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓) ณ วัดแก้วฟ้ารังษี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูรัตนสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวเปิดโครงการฯ

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒)

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒) ณ วัดทัพช้าง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีสามารถนำมาใช้ฝึกปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ในการอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๓ วัน ๒ คืน โดยมี พระครูกิตติสารประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลประจันตคาม เจ้าอาวาสวัดทัพช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวเปิดโครงการฯ

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games