ประกาศ
Home / สภา

สภา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

Read More »

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้เด็ก และเยาวชนเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ของตน 2.เพื่อปลูกฝังเด็ก และเยาวชนเป็นต้นแบบให้รู้จักการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 3.เพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนให้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในมิติประชาธิปไตย ชุมชน ให้เกิดกลไกภาคเยาวชนที่เข้มแข็ง 4.เพื่อให้เกิดแกนนำ เกิดระบบคิดใหม่ เกิดการเรียนรู้ระบบการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารสาธารณะแบบต่อเนื่อง  โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ นักเรียนในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี จำนวน 4  แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  2)โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง  3)โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ  4)โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  จำนวน 98 คน

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมโครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 4โรงเรียน ได้แก่ 1.นักเรียนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 2.นักเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนา 3.นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 4.นักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ เรียนรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ของตน รวมทั้งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วย ดาวน์โหลด กำหนดการต้นกล้า อบจ

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมประชาธิปไตย มุ่งเน้นพัฒนาให้เยาวชนที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยขึ้น โดยให้เยาวชนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติจริงมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่ 1.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2.โรงเรียนศรีมโหสถ 3.โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

Read More »

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 (บทกำหนดโทษ)

จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์ บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Read More »

คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตราไว้เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2560 ประกอบกับโรดแมปการเลือกตั้งของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดให้มีการเลือกวุฒิสภาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามลำดับ ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศและคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง บังคับใช้เพิ่มเติมหลายฉบับ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ท่านสนใจได้จากหัวข้อด้านล่างนี้ สมาชิกวุฒิสภา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันเลือกและรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ….   หนังสือสั่งการ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 16.2561 …

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮิลล์ไซด์คันทรี่โฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชน ได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนกบินทร์วิทยา 2.โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 3.โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 4.โรงเรียนสุวรรณวิทยาคม  

Read More »

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวนสามรูปแบบ จึงขอเชิญร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้แสดงความคิดเห็น ยื่นเป็นหนังสือ ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้ง ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง   ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง

Read More »

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กองกิจการสภาฯ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครบถ้วนแล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ผลการดำเนินงานได้ ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต 2561

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2561

Read More »
2
Free WordPress Themes, Free Android Games