ประกาศ
Home / สภา

สภา

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดสาระสำคัญของร่างพรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีมติในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดประกาศวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในการประชุมครั้งนี้สภาได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติเงินโอนงบประมาณฯ เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

Read More »

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562

จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ0023.4/ว 904 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ตามลิ้งด้านล่างนี้   ดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.62

Read More »

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงค์ขอเข้าฟังการประชุม

Read More »

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การนำสื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนจึงได้เผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ www.ect.go.th เมนูบริการข้อมูล หมวยย่อยสื่อประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ยูทูปของสำนักประชาสัมพันธ์ ช่อง PR Thailand โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.  

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

Read More »

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้เด็ก และเยาวชนเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ของตน 2.เพื่อปลูกฝังเด็ก และเยาวชนเป็นต้นแบบให้รู้จักการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 3.เพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนให้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในมิติประชาธิปไตย ชุมชน ให้เกิดกลไกภาคเยาวชนที่เข้มแข็ง 4.เพื่อให้เกิดแกนนำ เกิดระบบคิดใหม่ เกิดการเรียนรู้ระบบการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารสาธารณะแบบต่อเนื่อง  โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ นักเรียนในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี จำนวน 4  แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  2)โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง  3)โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ  4)โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  จำนวน 98 คน

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games