ประกาศ
Home / สภา

สภา

คู่มือประชาชน “ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำคู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง “ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ. โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. โดยประชาชนที่สนใจสามารถแสดงความประสงค์เข้าฟังการประชุมสภาฯได้ที่กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หรือสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

เรื่อง ปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  ทั้งนี้ เพื่อนำงบประมาณไปสร้างเส้นทางสาธารณะประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนต่อไป

Read More »

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าว สามารถขอรับแบบแสดงความจำนงได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games