Home / การปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรับสินบน

การปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรับสินบน

สรุปผลการปฏิบัติ ตามนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ งวดเดือนสิงหาคม 2563

2020-09-17-0017

Read More »

สรุปผลการปฏิบัติ ตามนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ งวดเดือนกรกฎาคม 2563

2020-08-28-0001

Read More »

สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ งวดเดือนมิถุนายน 2563

2020-07-22_0005

Read More »

สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตประพฤติมิชอบ งวดเดือนพฤษภาคม 2563

doc01725320200622133216

Read More »

สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ งวดเดือนเมษายน 2563

doc01631720200518091913

Read More »

สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ งวดเดือนมีนาคม 2563

doc01580120200422091226

Read More »

สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ งวดเดือนธันวาคม 2563

doc01350420200120093950.pdf

Read More »

สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ งวดเดือนพฤศจิกายน 2562

doc01273420191217093648

Read More »