ประกาศ
Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร  มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ทรงกอบกู้เอกราชของไทยกลับมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา และทรงชนะศึกหลายครั้ง  รวมถึงการกระทำยุทธหัตถีบนหลังช้างและได้รับชัยชนะเหนือกองทัพของพระมหาอุปราชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  จึงกำหนดให้ทุกวันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Read More »

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการเป็นประธานและเลขานุการคณะติดตามฯ

Read More »

ประชุมคณะกรรมการ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี      

Read More »

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๒) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒”  ณ  สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.เจริญปิโตรเลียม  โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถที่ใช้ในการเกษตร และให้บริการด้านอื่นๆในการเดินทางให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เพื่อลดอุบัติเหตุรองรับความปลอดภัยในการเดินทาง และส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา นำความรู้ในวิชาชีพปฏิบัติให่้เกิดประโยชน์แก่สังคม หลังจากเยี่ยมชมการให้บริการตรวจสภาพรถโดยนักศึกษาอาชีวะแล้ว ประธานในพิธีได้สรงน้ำพระ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์อีกด้วย  

Read More »

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดบางกะเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ภาพกิจกรรม   วันที่ 2 เมษายน 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562    

Read More »

งานจิตอาสาพัฒนาสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ (1 เม.ย. 62) นางบังอร  วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมงานจิตอาสาพัฒนาสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี โดยประธานในพิธี ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในวัดบางกระเบา ซึ่งจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปราจีนบุรี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดือนพฤษภาคม 2562

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทังติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2562

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในการประชุมครั้งนี้สภาได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติเงินโอนงบประมาณฯ เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

Read More »

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒

   วันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ข้าราชการ พนักงานเเละโรงเรียนในสังกัด  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  ๒๕๖๒  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนุบรี  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้บริหารท้องถิ่น เเละหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมงาน   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ตามที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนอ จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศตั้ง “สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม” ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจากผลการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมแห่งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก …

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games