ประกาศ
Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยสภามีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบจ.ปราจีนบุรี และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบจ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชาวปราจีนบุรีต่อไป

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคนพิการ การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ และเพื่อให้นักเรียนพิการทุกคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ และได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการส่งต่อเด็กในโรงเรียน โดยมี นางสาวขวัญกมล เทียมทอง หัวหน้าบริหารงานบุคคลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนา และผลสำเร็จที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงหลักการแนวทางการปฏิบัติและต้นแบบการพัฒนา เป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายผล การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระอัจฉริยะภาพ …

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันนี้ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีจากอำเภอต่างๆ ทั้ง ๗ อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของสตรีอำเภอบ้านสร้าง การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นระดับอำเภอ และสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ระดับจังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีจากทุกอำเภอ  

Read More »

ชาวปราจีนบุรี เตรียมเฮ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อนุมัติเงินเกือบ 400 ล้าน เพื่อพัฒนาถนนให้ชาวปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อราชการจำเป็นที่ต้องเสนอให้สภา อบจ.ปราจีนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติ พิจารณาคัดเลือกและรับทราบรายงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ปราจีนบุรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการซ่อมสร้างถนน จำนวน 52 โครงการ เพื่อเป็นการบำบัดความเดือนร้อนของประชาชนในการเดินทาง ให้เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา  

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศกำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร อบจ.ปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 (30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561) หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  และกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day  โดยนางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเริ่มด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ต้นเฟื่องฟ้า ต้นจั๋ง และต้นเข็ม จากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา (โรงยิมเนเซียม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games