Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง (page 19)

ตรวจรับงานจ้าง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง – บ้านปากคลอง ตำบลบางเตย, ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

200625610004

Read More »

ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ 2052 บ้านเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า – บ้านดงกระทงยาม ตำบลกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

190625610001

Read More »

ประกาศกำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมปรับปรุงประตูทางเข้าและป้ายโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

180625610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

130625610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองบัวหมู ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านสนามพลี ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

130625610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 1,9 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี – หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

070625610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม – บ้านบาก หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

070625610003

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสำพันตา ตำบลสำพันตา – บ้านบุกล้วย ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

300525610001

Read More »

ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหัวนา หมูที่ 7 ตำบลไม้เค็ด – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

280525610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหนองประเทือง หมู่ที่ 15,17 ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

280525610003

Read More »