ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมตีเส้นจราจร และป้ายเตือนจราจรต่าง ๆ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองประดู่ บนนถนนสาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหล – บ้านเขากระแต อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมตีเส้นจราจร และป้ายเตือนจราจรต่างๆ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 2,7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-08-06-0358

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2021-08-02-0355

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียน 1 เชื่อมอาคารเรียน 2 ขนาด 3 เมตร X 54 เมตร โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-29-0346

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านคลองปลาดุกลาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-21-0341

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและติดตั้งประตู – หน้าต่างไม้ อาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (เดิม) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-20-0339

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ห้องปฏิบัติงานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ห้องปฏิบัติงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อาคารกองแผนและงบประมาณ ชั้น 1 และบริเวณโดยรอบ) และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-20-0338

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-20-0337

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟกระพริบพร้อมตีเส้นจราจรและป้ายเตือนจราจรต่างๆ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแดง บนถนน สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี – บ้านเกาะแดง หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-14-0328

Read More »