Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง (page 20)

ตรวจรับงานจ้าง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

250525610002

Read More »

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนา หมูที่ 3,บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองแสง อำเภออำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

230525610002

Read More »

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแสง หมูที่ 6 ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

230525610001-1

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ. 10001 สายบ้านโคกกะจะ หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบล วัดโบสถ์ (ช่วงที่ 1 ) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

070525610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

040525610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

010525610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

180425610002

Read More »

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองประเทือง (ซอย 1) หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

030425610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างเสริมแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมพร้อมปรับพื้นที่ (ถมดิน) โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

230325610001

Read More »