Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง (page 3)

ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมายเลข 3481 (ทางเดิม) แยกเข้าบ้านแหลม ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

2020-07-31_0010

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 , บ้านวังรี หมู่ที่ 5, บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – หมู่ที่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก ตำบลหนองกี่ เชื่อมตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2020-07-31_0009

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

2020-07-31_0008

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านวังท่าช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

2020-07-31_0007

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ ปูกระเบื้องบันไดและหลังคาคลุมทางขึ้นอาคาร 1 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

2020-07-22_0004

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2020-07-21_0002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบางกระดาน หมู่ที่ 12 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี – หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

All Doc_1_20200717105448697

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10024 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

All Doc_1_20200717110019992

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 , บ้านวังรี หมู่ที่ 5 , บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – หมู่ที่ 2 บ้าน โคกขี้เหล็ก ตำบลหนองกี่ เชื่อมตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01773520200708103611

Read More »