ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด ๓๕.๐๐x๘๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

070225610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

080125610003

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุง สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

191225600001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านคลองตาหมื่น, หมู่ที่ 5 บ้านคลองดินแดง ตำบลทุ่งโพธิ์ – บ้านราชเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

151225600001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองทุ่มยาว หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม – หมู่ที่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

121225600001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

011225600001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาวผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาวผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตระคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาวผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาวผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตระคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี   300825600001.pdf

Read More »