ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

2021-05-04-0210

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน

2021-04-28-0202

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

2021-04-09-0184

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 170 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-04-08-0179

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านพักครูและทาสีภายนอก ภายใน จำนวน 2 หลัง โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-04-08-0178

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 170 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-03-12-0146

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงและ ต่อเติมอาคารเรียน (อาคารนิมมานรดี) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-03-11-0139

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

2021-03-10-0137

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ ตำบลโพธิ์งาม – หมู่ที่ 11 บ้านชัยคลี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2021-03-09-0138

Read More »