Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 11 บ้านสามขา (สายโปร่งห่าน) ตำบลศรีมหาโพธิ เชื่อมถนนหมายเลข 3079 (วัชรปาน) ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศ สายหมู่ที่ 11 บ้านสามขา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย – หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายหมู่ที่ 6 ต.โคกไม้ลาย ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6, บ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี – บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายบ้านตรอกปลาไหล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 6, 7 …

Read More »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเทศบาล 7/3 เชื่อมถนนหมายเลข 359 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี >>>>EB2<<<< ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 4 , 7 ตำบลโคกไม้ลาย – หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี >>>>EB3<<<< ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสำพันตา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี >>>>EB4<<<< ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกหอม หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเก่า – บ้านนางเลง หมู่ที่ 5 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี >>>>EB5<<<< ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปากคลองสอง …

Read More »

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 11 บ้านสามขา (สายโปร่งห่าน) ตำบลศรีมหาโพธิ เชื่อมถนนหมายเลข 3079 (สายวัชรปาน) ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี >>>>ร่างประกาศสายหมู่ที่ 11 บ้านสามขา<<<< ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย – หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี >>>>ร่างประกาศสายหมู่ที่ 6 ต.โคกไม้ลาย<<<< ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6, บ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี – บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี >>>>ร่างประกาศสายบ้านตรอกปลาไหล<<<< ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 6, 7 …

Read More »

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทาน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลายเชื่อมตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายหมู่ที่4,หมู่ที่7 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3 บ้านคู้ลำพัน ตำบลคู้ลำพัน – หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายหมู่ที่ 3 บ้านคู้ลำพัน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม ตำบลลาดตะเคียน – หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายหมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายดอนกระทุ่ม โรงงานปราจีนกล๊าส แยกทางหลวงชนบท …

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สนามกีฬาถ่ายโอน (โรงยิมเนเซียม) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

EB106_2562

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00885620190903140043

Read More »

ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทาน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลายเชื่อมตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่างประกาศสาย หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 7 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3 บ้านคู้ลำพัน ตำบลคู้ลำพัน – หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ร่างประกาศสาย หมู่ที่ 3 บ้านคู้ลำพัน ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม ตำบลลาดตะเคียน – หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่างประกาศสาย หมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม …

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายถนนสุวรรณศร เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6,12 ตำบลไม้เค็ด – หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

eb105

Read More »