Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองยายเกิด ตำบลลาดตะเคียน – บ้านหาดยาว ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผลผู้ชนะ EB76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน สันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผลผู้ชนะ EB79

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดนตรีสากล (ชุดดุริยางค์) จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกิจการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

ประกาศยกเลิกดนตรีฯ

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจร สาย ปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

[email protected]_20200630_112845

Read More »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดนตรีสากล (ชุดดุริยางค์) จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกิจการโรงเรียนศรีรักษ์ราฎร์บำรุง

ประกาศฯซื้อเครื่องดนตรี EB6-2563

Read More »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี eb79 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม – บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี eb80 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบางต้นจิก หมู่ที่ 9 ตำบลบางแตน – บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี eb81

Read More »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี – บ้านเกาะแดง หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EB75 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองยายเกิด ตำบลลาดตะเคียน – บ้านหาดยาว ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EB76 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเขากระแต หมู่ที่ 2 ตำบลลาดตะเคียน – บ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EB77 ประกาศประกวดราจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EB78

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง – บ้านปากคลอง ตำบลบางเตย,ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

สายบ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยาง สายบ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 9 ตำบลโคกไทย – บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สายบ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 9 ตำบลโคกไทย

Read More »