ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

doc01277020191218110742

Read More »