Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกอ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหรือขอแบบแสดงความประส …

Read More »

เอกสารประกอบการบรรยาย “การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (ระบบแท่ง)”

ดาวน์โหลด Power Point

Read More »

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงานจ้ …

Read More »

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทิวา ว …

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games