Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการ         การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี    ซึ่งได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง ๖ แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา และร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานด้านการศึกษา ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายโอรส วงษ์สิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายปรีชา สุภาพ เป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 2563  Update 21/10/63

Read More »

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมได้มีการปลูกต้นไม้ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งในกิจกรรมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร และต้นพุดศุภโชค        

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาเรื่องที่เสนอต่อสภาฯ จำนวน 4  เรื่อง ดังนี้ ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงิน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ..2563 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ญัตติ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ญัตติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น

Read More »

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2563

Read More »

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2563

Read More »