ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายสมชาย ระวังเหตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ “บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ “บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Information-News/31รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่ง/ประกาศรับสมัครนักสิทธิ-64-(1).pdf.aspx ดาวน์โหลดใบสมัคร http://docs.nhrc.or.th/uploads/8882-nhrct-human-rights-award-2020-form.pdf

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านลำอ้ายงอน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะสายบ้านปากคลองสอง

Read More »

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมตีเส้นจราจร และป้ายเตือนจราจรต่างๆ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

Read More »