ประกาศ
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดหรือขอรับแบบแสดงความประสงค์ เข้าฟังการประชุมสภา อบจ.ปราจีนบุรี ได้ที่กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี download ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่3 2561

Read More »

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีกำหนดจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และส่งมอบของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้ โครงการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรประกาศ  update 12/09/61

Read More »

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี การแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่                          ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑                                  โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games