ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศรับโอน ฯ

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา) นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบ การรายงาน การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา

Read More »

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกงประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2

Read More »

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง img-220104133118

Read More »

การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี

สถานการณ์ไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม จำนวน 8,193 ราย เสียชีวิต จำนวน 6 ราย ซึ่งในเดือนตุลาคมพบแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเรียน อายุ 5 – 19 ปี ประกอบกับในเดือนพฤศจิกายน 2564 เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปีได้ จึงขอให้ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปีอย่างเคร่งครัด

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

Read More »

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของกรมธนารักษ์

ด้วยกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา  20 บาท ประเภทธรรมดา จำนวน 3 วาระ ดังนี้ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60  ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ โดยจะดำเนินการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญให้ผู้ที่สนใจ ตั้งแต่วันที่่  1  ธันวาคม  2564 เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3745-4049 ต่อ 102  

Read More »