ประกาศ
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. …. โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได่มีการเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างรอบด้าน จึงขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง  

Read More »

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร เพื่อเสริมสร้างกลุ่มแกนนำสตรี เพื่อขับเคลื่อนขบวนการทางสังคมทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างสตรีให้เข้าสู่การเมืองและยอมรับบทบาททางการเมืองของสตรีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สตรีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในท้องถิ่นต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่สตรีในเขตอำเภอนาดี จำนวน 100 คน

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่ 4/2562

Read More »

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส.

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส. วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี           http://prachinpao.go.th/site/wp-content/uploads/2019/04/DSC_0040.mp4

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมคาเฟ่ เดอ นาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games