Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ ให้แก่ครู นักเรียนที่มีความสนใจพัฒนาความสามารถด้านวรรณศิลป์ โดยมีนางวิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ กรรมการสถาบันสุนทรภู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  

Read More »

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและศาสนสถานให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังสิบไป โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

Read More »

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รวมทั้งทำนุบำรุง เผยแผ่พระพุทธศาสนา น้อมนำหลักคุณธรรม จริยธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุข ความสงบ ความสามัคคีแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดงานโครงการ และพระเทพรัตนมุนี …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กันยายน 62     Update 9/9/62

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจสามารถขอรับแบบแสดงความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าฟังการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยประชาชนที่สนใจสามารถขอแบบแสดงความประสงค์เข้าฟังการประชุมฯ ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้  

Read More »

คู่มือประชาชน “ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำคู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง “ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป Update 19/08/62 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ Update 19/08/62

Read More »