ประกาศ
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562

จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ0023.4/ว 904 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ตามลิ้งด้านล่างนี้   ดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.62

Read More »

รายงานทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรววจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานทางการเงิน ปีงบ 2561

Read More »

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงค์ขอเข้าฟังการประชุม

Read More »

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  Download >> เอกสารโครงการอบรมฯ แผนชุมชน

Read More »

การออกติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read More »

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 01/03/2562

Read More »

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 2/2562

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games