Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมได้มีการปลูกต้นไม้ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งในกิจกรรมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร และต้นพุดศุภโชค        

Read More »

ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการสำหรับพื้นที่สนามกีฬา เพื่อการเดิน วิ่ง และการออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. จึงได้กำหนดระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย (๒) ดูแลรักษาความสะอาด ขณะใช้และหลังใช้บริการ และให้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกสนามกีฬา หลังเสร็จสิ้นการใช้บริการทันที (๓) ห้ามพกพาหรือนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในสนามกีฬา (๔) ห้ามนำสุรา ยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าสนามกีฬา ตลอดทั้งห้ามเสพยาเสพติด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ๕) ห้ามเล่นการพนันหรือกระทำใด ๆ อันผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่สนามกีฬา (๖) ห้ามมิให้จัดการแสดง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งเสพติดและขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อสังคม วัฒนธรรมภายในสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต (๗) ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้ หากมีการเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการใช้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย (๘) …

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดประชุมสัมมนาการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปราจีนบุรี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง เทศบาล ๑๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๕๕ แห่ง โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้  

Read More »

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบ อบจ.ปราจีนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์แล

Read More »

พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น                

Read More »

การประชุมชี้แจงการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประธานในการประชุมชี้แจงการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด               

Read More »

ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลตำบลนาดี และเทศบาลตำบลกบินทร์      

Read More »

ดำเนินการป้องกันตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการติดตามการดำเนินการป้องกันตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยการนำของนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะกรรมการ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง เพื่อดูความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563    

Read More »

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้อุดหนุนงบประมาณในการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนครอบครัวยากจน การฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ สาขา ได้แก่ ช่างเดินไฟฟ้าในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ดำเนินการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งฝึกในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี โดยมีนายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด            

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีท่านโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว      

Read More »