ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และข้อควรปฏิบัติการเข้าใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และข้อควรปฏิบัติการเข้าใช้บริการสนามกีฬาอบจ.ปจ  

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ปิดสถานที่ชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

Read More »

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑ – ๙

วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑ – ๙ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กับแผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทศึกษา และปฏิบัติธรรม จำนวน ๗๘ รูป ในระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีพิธีปลงผมนาค และแห่นาครอบเมืองปราจีนบุรี วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. …

Read More »

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส.

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานกล่างเปิดโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส. ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา       และศาสนสถานให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งมีนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการครั้งนี้                                     

Read More »

การประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการ         การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี    ซึ่งได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง ๖ แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา และร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานด้านการศึกษา ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายโอรส วงษ์สิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายปรีชา สุภาพ เป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมได้มีการปลูกต้นไม้ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งในกิจกรรมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร และต้นพุดศุภโชค        

Read More »

ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการสำหรับพื้นที่สนามกีฬา เพื่อการเดิน วิ่ง และการออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. จึงได้กำหนดระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย (๒) ดูแลรักษาความสะอาด ขณะใช้และหลังใช้บริการ และให้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกสนามกีฬา หลังเสร็จสิ้นการใช้บริการทันที (๓) ห้ามพกพาหรือนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในสนามกีฬา (๔) ห้ามนำสุรา ยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าสนามกีฬา ตลอดทั้งห้ามเสพยาเสพติด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ๕) ห้ามเล่นการพนันหรือกระทำใด ๆ อันผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่สนามกีฬา (๖) ห้ามมิให้จัดการแสดง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งเสพติดและขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อสังคม วัฒนธรรมภายในสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต (๗) ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้ หากมีการเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการใช้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย (๘) …

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดประชุมสัมมนาการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปราจีนบุรี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง เทศบาล ๑๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๕๕ แห่ง โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้  

Read More »