ข่าวประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ “บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ “บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Information-News/31รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่ง/ประกาศรับสมัครนักสิทธิ-64-(1).pdf.aspx ดาวน์โหลดใบสมัคร http://docs.nhrc.or.th/uploads/8882-nhrct-human-rights-award-2020-form.pdf

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

Read More »

คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2167/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564

Read More »