ข่าวประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

Read More »

แอฟพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) ขึ้น เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ เพิ่อเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store โดยค้นหาคำว่า “รู้ทัน” หรือ “Rootan”  

Read More »

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

MDES CCTV 2564

Read More »

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More »

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในศูนย์ แก่คณะเจ้าหน้าและผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหอย

Read More »