ข่าวประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More »

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในศูนย์ แก่คณะเจ้าหน้าและผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหอย

Read More »

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม ในที่ดินของต้นเอง โดยในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราจีนบุรี ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และสถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้เมื่อปลูกต้นไม้แล้วให้ผู้ปลูกลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ หรือ สามารถลงทะเบียนปลูกต้นไม้ได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างนี้ https://plant.forest.go.th/

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างแรงงานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

doc01626020200514085906

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกการจ้างแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ

doc01621120200512145839

Read More »

ประกาศการจ้างแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

doc01593220200428083752

Read More »