ข่าวประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ

การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More »

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเขียนโครงการและการกำหนดตัวชี้วัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการประชาชนสีข้าวฟรี!!

Read More »

กิจกรรม”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน”โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ไฟล์แนบประกาศฯ >>>>doc00636220190712152033<<<<

Read More »

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉ3 (พ.ศ.2561 – 2564)

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่ 4/2562

Read More »

การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More »

การพยากรณ์อากาศปี 2562

ด้วยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ศึกษาวิจัยการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าระยะยาวรายปี ด้วยการใช้สถิติการเกิดฝน 30 ปี การเกิดพายุ 61 ปี ผลการศึกษาพบว่าสามารถพยากรณ์แนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าระยะเวลา 1 ปี ได้ถูกต้อง 70-80 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ประเมินสภาพอากาศล่วงหน้าระยะยาวรายปี ปี 2562 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ >> การพยากรณ์อากาศรายปี ปี 2562 <<

Read More »