Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์กองกิจ

ประชาสัมพันธ์กองกิจ

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้  

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ที่พักในโรงแรม (ฉบับ 4) พ.ศ. …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจสามารถขอแบบแสดงความประสงค์ เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »

กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 มีกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

Read More »

ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.parliament.go.th/innovation   หรือ คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

Read More »

ประกาศ ปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

Read More »

ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ส่งประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน  3  รูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ภายใน วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 ณ สวนนงนุช นาดี ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. สมัครด้วยตนเองได้ที่… กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ หรือ QR Coad ด้านล่างนี้  

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้ที่สนใจสามารถขอแบบแสดงความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »