ประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ….. Click

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี โดยกองการเจ้าหน้าที่

Read More »