ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเอง รายงานสถิติการขอรับบริการของประชาชน และแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

doc01725620200622133540

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

►ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  Update 22/06/2563

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีท่านโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว      

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีท่านโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว    

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำผลการประเมินที่ได้ไปร่วมสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภาพรวม     ของระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๓ (ภาคกลางตอนกลาง) ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี    

Read More »

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี 28/05/2563

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานการประชุม

Read More »

การเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม

สามารถดูรายละเอียดและสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1RX9wc9BWFp-1lyLyjVCw7-8qBeuKjRi8

Read More »