ประกาศ
Home / ข้อบัญญัติ อบจ

ข้อบัญญัติ อบจ

ข้อบัญญัติ ปี2561

1.คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2.รายละเอียดคำแถลง 3.รายละเอียดประมาณการรายรับ 4.รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ 5.บันทึกหลักการและเหตุผล 6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 7.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 8.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 9.รายงานประมาณการรายรับxls 10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 11.รายงานประะมาณการรายจ่าย 12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 13.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Read More »

ข้อบัญญัติ ปี2560 เพิ่มเติม

1.ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณ 2. คำแถลงงบประมาณ 3.ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ 4.บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 5.รายจ่ายตามงานและงบประมาณ 6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 7.ประมาณการรายรับ 8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 9.รายงานประมาณการรายจ่าย 10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 11.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Read More »

ข้อบัญญัติ ปี2560

1.คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2.รายละเอียดคำแถลง 3.รายละเอียดประมาณการรายรับ 4.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 5.บันทึกหลักการและเหตุผล 6.หลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน 7.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน 8.ประกาศ 9.รายงานประมาณการรายรับ 10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 11.รายงานประมาณการรายจ่าย 12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 13.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games