ประกาศกองกิจการสภา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/CouncilAffairsDivision

Read More »

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) และญัญติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่น

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ 2  

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

Read More »

กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 มีกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563

Read More »

ประกาศ ปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

Read More »