Home / ประกาศกองกิจการสภา

ประกาศกองกิจการสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2563

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) และญัญติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่น

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ 2  

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจสามารถขอแบบแสดงความประสงค์ เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ลว 3 สค 63

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจสามารถขอแบบแสดงความประสงค์ เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »

กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 มีกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

Read More »

ประกาศ ปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

Read More »

ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ส่งประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน  3  รูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ภายใน วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 มีกำหนด 45 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้ที่สนใจสามารถขอแบบแสดงความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »