Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกอ …

Read More »

โครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเ …

Read More »

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทิวา ว …

Read More »

มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 9  มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นางบังอร …

Read More »

จัดอบรมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน) และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดอบรมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาว …

Read More »

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธาร …

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games