ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี – บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี – บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจลาดยาง สายทางบ้านเนินเป้า ต.บุฝ้าย – บ้านท่าโพธิ์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจลาดยาง สายทางบ้านเนินเป้า ต.บุฝ้าย – บ้านท่าโพธิ์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

Read More »

จัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และส่งมอบของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้ โครงการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

จัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และส่งมอบของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้ โครงการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

วันนี้ (10 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี การแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่                          ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑                                  โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games