ภาพกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และข้อควรปฏิบัติการเข้าใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และข้อควรปฏิบัติการเข้าใช้บริการสนามกีฬาอบจ.ปจ  

Read More »

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. : นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายก้องโชค วงษ์สวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก              อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  

Read More »

การออกประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการ ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วย นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายคมสรร รสดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร เข้าร่วมประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

Read More »

การออกประเมินเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการ ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วย นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุเทพ ธีรัชสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร เข้าร่วมประเมินความพร้อมในการจัดทำ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าส่วนราชการ              ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)  และพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ          

Read More »

ประกาศปิดสนามกีฬา โรงยิมเนเซียม ศูนย์ออกกำลังกาย และห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังคงพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตระหนักถึงความปลอดภัย และเพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวัง ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประกาศปิดให้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โรงยิมเนเซียม ศูนย์กำลังกาย (ฟิตเนส) และห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สนามกีฬาฯ ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบหน้ากากอนามัย

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง ให้ตัวแทนชุมชนตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย 100% และเว้นระยะห่าง

Read More »