Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

การประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการ         การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี    ซึ่งได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง ๖ แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา และร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานด้านการศึกษา ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายโอรส วงษ์สิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายปรีชา สุภาพ เป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมได้มีการปลูกต้นไม้ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งในกิจกรรมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร และต้นพุดศุภโชค        

Read More »

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาด และบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563      

Read More »

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียนอายุราชการ ในปี 2563 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายพิฑูรย์ แม้นเทวินทร์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง นายต่อพงษ์  คล้ายเชื้อวงษ์  ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลอาวุโส  สังกัด กองช่าง สิบเอกเชาวลิต  นิลวุฒิ  ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สังกัด กองช่าง นายสมาน  แก่นภิรมย์  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัด กองช่าง นายเกรียงศักดิ์  เหมนาค  ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด โรงเรียนนนทรีวิทยาคม โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณในการทุ่มเททำงานเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจวบจนเกษียณอายุราชการ …

Read More »

การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ในส่วนของข้าราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเร็นซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563      

Read More »

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้จบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรีที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้จบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ของจังหวัดปราจีนบุรีที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม) เป็นประธาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีความยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับโครงการดังกล่าว   

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาเรื่องที่เสนอต่อสภาฯ จำนวน 4  เรื่อง ดังนี้ ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงิน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ..2563 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ญัตติ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ญัตติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น

Read More »

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในศูนย์ แก่คณะเจ้าหน้าและผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหอย

Read More »

ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการสำหรับพื้นที่สนามกีฬา เพื่อการเดิน วิ่ง และการออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. จึงได้กำหนดระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย (๒) ดูแลรักษาความสะอาด ขณะใช้และหลังใช้บริการ และให้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกสนามกีฬา หลังเสร็จสิ้นการใช้บริการทันที (๓) ห้ามพกพาหรือนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในสนามกีฬา (๔) ห้ามนำสุรา ยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าสนามกีฬา ตลอดทั้งห้ามเสพยาเสพติด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ๕) ห้ามเล่นการพนันหรือกระทำใด ๆ อันผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่สนามกีฬา (๖) ห้ามมิให้จัดการแสดง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งเสพติดและขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อสังคม วัฒนธรรมภายในสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต (๗) ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้ หากมีการเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการใช้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย (๘) …

Read More »