ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

จัดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปี 2561

จัดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑) โดยมี พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดธรรมโพธิ์ศรี (หาดยาง) เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพฺธิ ประธานฝ่ายสงฆ์ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกรวยธูปเทียนแพร นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ กล่ายรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 โดยวิทยากรจาก กกต.จังหวัดปราจีนบุรี บรรยายในหัวข้อ การปกครองระบอบประชาธิปไตย/ทิศทางการเลือกตั้ง ชีวิตกับการเมือง/การต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการมีส่วนร่วม (ต้นไม้ประชาธิปไตย) ภาพรวมต้นไม้ประชาธิปไตย ประโยชน์ของประชาธิปไตย/คุณค่าหรือค่านิยมที่ดีของประชาธิปไตย หลักการประชาธิปไตย หน่วยงานที่มีส่วนส่งเสริมประชาธิปไตย/กลไก กระบวนการตรวจสอบ กิจกรรมการมีส่วนร่วม (พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย) อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ความหมายของประชาชน และพลเมือง ลักษณะและพฤติกรรมของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย แนวทางการสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย/ค่านิยมหลัก 12 ประการ

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย กองแผนและงบประมาณ  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ให้บุคลากรได้พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจหลักการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  โดย นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมผู้บริหาร,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี,ข้าราชการ,พนักงานเเละโรงเรียนในสังกัด  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑   ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนุบรี  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้บริหารท้องถิ่น เเละหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมงาน  

Read More »

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อ “เยาวชนบนพื้นฐานความพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games