ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนนาคะเสถียร บ้านตริตรองสมุนไพร

Read More »

พิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

 

Read More »

พิธีรับมอบโล่รางวัลการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจันบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับโล่รางวัล จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ ๑. ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสำนัก/กองการศึกษา ๓.  ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  โดยนางบังอร วิลาวัลย์ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่  

Read More »

คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 27 กันยายน 2562

Read More »

การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 19 กันยายน 2562)

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปดำเนินการโครงการบริการสาธารณะต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป  

Read More »

การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 17 กันยายน 2562)

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ครูผู้สนับสนุนการสอน และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทาง Thinking School  ณ โรงแรมเคนทารี กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงความของการพัฒนาการจัดการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพทักษะกระบวนการคิดของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวปราจีนบุรีต่อไป  

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games