ภาพกิจกรรม กองยุทธศาสตร์ฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

Read More »

การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

ประมวลภาพการออกติดตามฯ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   ประมวลภาพการออกติดตามฯ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

Read More »

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในศูนย์ แก่คณะเจ้าหน้าและผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหอย

Read More »

ภาพกิจกรรมโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

พิธียกเสาเอก โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทำพิธียกเสาเอก โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อมอบให้กับราษฎรที่ยากจนและไร้ที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19    

Read More »