ภาพกิจกรรม กองยุทธศาสตร์ฯ

พิธียกเสาเอก โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทำพิธียกเสาเอก โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อมอบให้กับราษฎรที่ยากจนและไร้ที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19    

Read More »

การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More »

มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี – ศูนย์สงเคราะห์ (องค์กรการกุศล)

วันอังคารที่  4  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์  ปราจีนบุรี – ศูนย์สงเคราะห์ (องค์กรการกุศล) โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 933,000 บาท (เก้าแสน  สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)   พร้อมนี้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในเขตตำบลโคกปีบ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้การสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 16 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และในปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ ให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และไม่เป็นภาระแก่สังคม …

Read More »

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเขียนโครงการและการกำหนดตัวชี้วัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More »

กิจกรรม”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »