ภาพกิจกรรม กองยุทธศาสตร์ฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย กองแผนและงบประมาณ  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ให้บุคลากรได้พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจหลักการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่1/2561 ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

Read More »

มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 9  มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์  ปราจีนบุรี – ศูนย์สงเคราะห์ (องค์กรการกุศล) โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 897,000 บาท        ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้การสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 13 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และในปี 2561 นี้ ถือเป็นปีที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้านสังคมและ   ด้านจิตวิญญาณ ให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และไม่เป็นภาระแก่สังคม ซึ่งศูนย์ฯ           คามิลเลียนฯ …

Read More »