ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ.

กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ.

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร  มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ทรงกอบกู้เอกราชของไทยกลับมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา และทรงชนะศึกหลายครั้ง  รวมถึงการกระทำยุทธหัตถีบนหลังช้างและได้รับชัยชนะเหนือกองทัพของพระมหาอุปราชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  จึงกำหนดให้ทุกวันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Read More »

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๒) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒”  ณ  สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.เจริญปิโตรเลียม  โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถที่ใช้ในการเกษตร และให้บริการด้านอื่นๆในการเดินทางให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เพื่อลดอุบัติเหตุรองรับความปลอดภัยในการเดินทาง และส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา นำความรู้ในวิชาชีพปฏิบัติให่้เกิดประโยชน์แก่สังคม หลังจากเยี่ยมชมการให้บริการตรวจสภาพรถโดยนักศึกษาอาชีวะแล้ว ประธานในพิธีได้สรงน้ำพระ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์อีกด้วย  

Read More »

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดบางกะเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒

   วันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ข้าราชการ พนักงานเเละโรงเรียนในสังกัด  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  ๒๕๖๒  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนุบรี  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้บริหารท้องถิ่น เเละหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมงาน   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ตามที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนอ จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศตั้ง “สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม” ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจากผลการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมแห่งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก …

Read More »

โครงการฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสวนนงนุช ปราจีนบุรี ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว  ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนต่อสถาบันครอบครัว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในครอบครัวและชุมชน ซึ่งในครั้งนี้ ดร.สมพล เข็มกำเนิด และทีมวิทยากรศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชน บ้านเพชรบูรพา เป็นผู้บรรยายและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ มีประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนาดี จำนวน 140 คน ร่วมโครงการ    

Read More »

ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “รักษ์ ณ ปราจีนบุรี”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงาน ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “รักษ์ ณ ปราจีนบุรี”  โดยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด  งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี และส่งเสริมอาหารปลอดภัย อาหารอร่อย อาหารสมุนไพรของจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11- 14 กุมภาพันธ์ 2562  ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารโอทอปชวนชิม รวม 60 ร้าน ซุ้มกิจกรรมจากชมรม เรารักษ์ปราจีนบุรี บริการนวดเพื่อสุขภาพและนิทรรศการจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมัชชาสุขภาพปราจีนบุรี สถานศึกษา ชมรมต่างๆ  และการแสดงบนเวทีจากชมรม To Be Number One และชมรมลีลาศ  

Read More »

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีโดยการพัฒนาทักษะการสื่อสาร นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม สำหรับในรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยจะนำเด็กนักเรียนที่เข้าอบรมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี และฝึกการพูดแนะนำนักท่องเที่ยว  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน “มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำชับในเรื่องการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

วันนี้ (28 มกราคม 2562) เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับคณะคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อนำไปปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    

Read More »

โครงการอบรมปลุกจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส โดยมี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้โดยนายสุวิทย์ เรวิก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และวิทยากรกลุ่ม โดยนายประเสริฐ ชมพรมมา

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games