กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ.

อบจ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ผ่านมา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในโอกาสนี้ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการส่งเสริม …

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 (วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564)

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์      

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) นายชาญชัย จินดาสถาพร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2) นายคงกฤช หงษ์วิไล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 3) นายพงศกร พงษ์คุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุม นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายนโยบายด้านการท่องเที่ยว โดยจะจัดทำและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างความเจริญและสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ กำลังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ของห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

Read More »

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2) นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการ ร่วมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าพื้นเมืองจากชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการแก่บุตรสมาชิก อส. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »