ภาพกิจกรรมกองการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา) นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบ การรายงาน การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา

Read More »

การออกประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ On – site

นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกประเมินความพร้อมในการเปิดโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ในรูปแบบ On – site ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดการออกประเมินความพร้อม ดังนี้ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ และโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ …

Read More »

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                    นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                        และนางสุกัญญา ซื่อตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ          พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุม  คณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมกีฬาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อศึกษากำหนดแนวทางและให้ข้อเสนอแนะระเบียบ    เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี     

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และข้อควรปฏิบัติการเข้าใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และข้อควรปฏิบัติการเข้าใช้บริการสนามกีฬาอบจ.ปจ  

Read More »

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. : นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายก้องโชค วงษ์สวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก              อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  

Read More »

การออกประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการ ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วย นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายคมสรร รสดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร เข้าร่วมประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

Read More »

การออกประเมินเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการ ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วย นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุเทพ ธีรัชสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร เข้าร่วมประเมินความพร้อมในการจัดทำ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าส่วนราชการ              ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)  และพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ          

Read More »