ภาพกิจกรรมกองการศึกษา

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมได้มีการปลูกต้นไม้ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งในกิจกรรมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร และต้นพุดศุภโชค        

Read More »

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้จบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรีที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้จบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ของจังหวัดปราจีนบุรีที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม) เป็นประธาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีความยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับโครงการดังกล่าว   

Read More »

ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการสำหรับพื้นที่สนามกีฬา เพื่อการเดิน วิ่ง และการออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. จึงได้กำหนดระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย (๒) ดูแลรักษาความสะอาด ขณะใช้และหลังใช้บริการ และให้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกสนามกีฬา หลังเสร็จสิ้นการใช้บริการทันที (๓) ห้ามพกพาหรือนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในสนามกีฬา (๔) ห้ามนำสุรา ยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าสนามกีฬา ตลอดทั้งห้ามเสพยาเสพติด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ๕) ห้ามเล่นการพนันหรือกระทำใด ๆ อันผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่สนามกีฬา (๖) ห้ามมิให้จัดการแสดง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งเสพติดและขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อสังคม วัฒนธรรมภายในสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต (๗) ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้ หากมีการเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการใช้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย (๘) …

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดประชุมสัมมนาการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปราจีนบุรี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง เทศบาล ๑๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๕๕ แห่ง โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้  

Read More »

พิธีมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ นางบังอรวิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืันฐาน (O-NET) สูงสุด พัฒนาคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และโรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับรางวัลประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืันฐาน (O-NET) สูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนายพรชัย แก้วคำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม เข้ารับรางวัลดังกล่าว    

Read More »

พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น                

Read More »

การประชุมชี้แจงการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประธานในการประชุมชี้แจงการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด               

Read More »

ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลตำบลนาดี และเทศบาลตำบลกบินทร์      

Read More »

เยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา ได้ออกเยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมอบทุนการศึกษา

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้นางสาววารุณี พันธ์ภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

Read More »