ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมกองช่าง

ภาพกิจกรรมกองช่าง

รวบรวมปริมาณของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ณ สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมส่งมอบของเสียอันตรายชุมชนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 7 แห่ง (รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 230.34 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณขยะอันตรายสะสมทั้งหมด 1,873.70 กิโลกรัม

Read More »

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ อำเภอบ้านนา (ทุ่งกระโปรง) ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 112 คน พร้อมครูผู้ควบคุมจำนวน 6 คน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศต้นน้ำ และเกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังการทำงานและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้านเศรษฐกิจพอเพียง

Read More »

การจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผอวจราจรลาดยาง สายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่ 4 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games