ภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ นางบังอรวิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืันฐาน (O-NET) สูงสุด พัฒนาคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และโรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับรางวัลประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืันฐาน (O-NET) สูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนายพรชัย แก้วคำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม เข้ารับรางวัลดังกล่าว    

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบจ.ปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “หลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

  เอกสารประกอบการอบรม ดาวน์โหลด ► 1.ศุนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ► 2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

         วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา ตามวิถีการดำเนินชีวิต ในรูปแบบความปกติใหม่ (NEW NORMAL) และสร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร และอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตร แรงงาน และการประกอบอาชีพ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงบ่ายมีการนำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิทยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                 …

Read More »

ภาพกิจกรรมโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น                

Read More »

การประชุมชี้แจงการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประธานในการประชุมชี้แจงการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด               

Read More »

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ อ่างเก็บน้ำนฤบินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) และญัญติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่น

Read More »