Home / ภาพกิจกรรม (page 12)

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓)

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓) ณ วัดแก้วฟ้ารังษี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูรัตนสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวเปิดโครงการฯ

Read More »

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอประจันตคาม จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพตนตามรัฐธรรมนูญ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 4. ให้ประชาชนผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผล เผยแพร่ต่อคนในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒)

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒) ณ วัดทัพช้าง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีสามารถนำมาใช้ฝึกปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ในการอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๓ วัน ๒ คืน โดยมี พระครูกิตติสารประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลประจันตคาม เจ้าอาวาสวัดทัพช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวเปิดโครงการฯ

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในนามของคณะผู้จัดทำโครงการฯ ร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดประดิษฐาราม ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระครูสถิตธรรมกิจ รองเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม เจ้าอาวาสวัดเกาะแดง ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีสามารถนำมาใช้และฝึกปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน

Read More »

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในพิธีบรรพชา พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีทำขวัญนาค แห่นาค และร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท  

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน                         

Read More »

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร เพื่อเสริมสร้างกลุ่มแกนนำสตรี เพื่อขับเคลื่อนขบวนการทางสังคมทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างสตรีให้เข้าสู่การเมืองและยอมรับบทบาททางการเมืองของสตรีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สตรีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในท้องถิ่นต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่สตรีในเขตอำเภอนาดี จำนวน 100 คน

Read More »