ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม (page 12)

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมประชาธิปไตย มุ่งเน้นพัฒนาให้เยาวชนที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยขึ้น โดยให้เยาวชนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติจริงมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่ 1.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2.โรงเรียนศรีมโหสถ 3.โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์   

Read More »

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด      อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒. เพื่อสืบสานแนวคิดตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๓. เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีการทำนา โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงกระบวนการผลิต และวิถีชีวิตของเกษตรกร     ด้านการทำนา ในการจัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ในวันนี้ได้รับความร่วมมือ     เป็นอย่างดี จากท่านนายอำเภอประจันตคาม  ท้องถิ่นอำเภอประจันตคาม  เกษตรอำเภอ   ประจันตคาม  พัฒนาการอำเภอประจันตคาม  คณะครูและนักเรียน …

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูภาษาไทย และนักเรียน เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนบทร้อยกรองประเภทต่างๆ ให้แก่ครู และนักเรียนที่มีความสนใจพัฒนาความสามารถด้านวรรณศิลป์ และฝึกฝนการเขียนบทร้อยกรอง โดยมี ดร.นันทา ทองทวีวัฒนะ จากสถาบนสุนทรภู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์    

Read More »

ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองคูเมือง ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียทุ่งสารภีและทุ่งท่าแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแม่น้ำปราจีนบุรี พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอศรีมหาโพธิ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศวิทยาในแม่น้ำปราจีนบุรี และประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ซึ่งกำหนดการเปิดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Read More »

ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียทุ่งสารภีและทุ่งท่าแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแม่น้ำปราจีนบุรี พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอศรีมหาโพธิ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศวิทยาในแม่น้ำปราจีนบุรี และประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ซึ่งกำหนดการเปิดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games