Home / ภาพกิจกรรม (page 13)

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมทวาราวดี รีอสร์ท ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ มีครูผู้แลเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน

Read More »

การจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผอวจราจรลาดยาง สายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่ 4 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓)

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓) ณ วัดแก้วฟ้ารังษี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูรัตนสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวเปิดโครงการฯ

Read More »

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอประจันตคาม จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพตนตามรัฐธรรมนูญ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 4. ให้ประชาชนผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผล เผยแพร่ต่อคนในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  

Read More »