Home / ภาพกิจกรรม (page 15)

ภาพกิจกรรม

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในพิธีบรรพชา พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีทำขวัญนาค แห่นาค และร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท  

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน                         

Read More »

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร เพื่อเสริมสร้างกลุ่มแกนนำสตรี เพื่อขับเคลื่อนขบวนการทางสังคมทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างสตรีให้เข้าสู่การเมืองและยอมรับบทบาททางการเมืองของสตรีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สตรีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในท้องถิ่นต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่สตรีในเขตอำเภอนาดี จำนวน 100 คน

Read More »

จิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่ 4/2562

Read More »

การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร  มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ทรงกอบกู้เอกราชของไทยกลับมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา และทรงชนะศึกหลายครั้ง  รวมถึงการกระทำยุทธหัตถีบนหลังช้างและได้รับชัยชนะเหนือกองทัพของพระมหาอุปราชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  จึงกำหนดให้ทุกวันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Read More »

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๒) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒”  ณ  สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.เจริญปิโตรเลียม  โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถที่ใช้ในการเกษตร และให้บริการด้านอื่นๆในการเดินทางให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เพื่อลดอุบัติเหตุรองรับความปลอดภัยในการเดินทาง และส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา นำความรู้ในวิชาชีพปฏิบัติให่้เกิดประโยชน์แก่สังคม หลังจากเยี่ยมชมการให้บริการตรวจสภาพรถโดยนักศึกษาอาชีวะแล้ว ประธานในพิธีได้สรงน้ำพระ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์อีกด้วย  

Read More »

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดบางกะเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »