ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม (page 15)

ภาพกิจกรรม

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  โดย นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมผู้บริหาร,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี,ข้าราชการ,พนักงานเเละโรงเรียนในสังกัด  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑   ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนุบรี  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้บริหารท้องถิ่น เเละหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมงาน  

Read More »

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อ “เยาวชนบนพื้นฐานความพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อร่วมหารือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี      

Read More »

คณะศีกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยสอบแข่งขันวัดทักษะความรู้ การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ดำเนินการสอบแข่งขันใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผลการแข่งขันได้มีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นายธนากร ลำบอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการเครือข่ายต้นกล้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ สวนนงนุชปราจีนบุรี ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี โดยกองการเจ้าหน้าที่

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.นันทา ทองทวีวัฒนะ ผู้ช่วยเลขานุการสถาบุนสุนทรภู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑ โรงเรียน    

Read More »
19
Free WordPress Themes, Free Android Games