ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม (page 15)

ภาพกิจกรรม

จัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และส่งมอบของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้ โครงการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

จัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และส่งมอบของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้ โครงการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

วันนี้ (10 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี การแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่                          ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑                                  โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยสภามีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบจ.ปราจีนบุรี และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบจ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชาวปราจีนบุรีต่อไป

Read More »

การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๗ ส.ค. ๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. นายพรเทพ  ทรัพย์อัมพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ๒. นางสาลี่  เชิดชู  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง  ๓. นายพงษ์เทพ  จันทรไพร   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  สังกัด กองกิจการสภา อบจ.  นอกจากนี้ยังชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน พร้อมทั้งสาธิตวิธีปฏิบัติ …

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games